'

Okt 6
DE WOLDEN - Het college van burgemeester en wethouders van De Wolden heeft de programmabegroting 2020-2023 gepresenteerd. Er ligt een behoorlijke financiële opgave maar desondanks houdt de gemeente haar ambities uit het collegeprogramma ‘Duurzaam, doen en dichtbij’, om gemiddeld 4 miljoen euro per jaar te investeren, overeind.
Financieel gezond

De begroting 2020 is deels een uitwerking van de Kadernota, die in juni door de raad is vastgesteld. Zoals al bij de kadernota werd geconstateerd heeft de gemeente de komende jaren te maken met redelijk omvangrijke begrotingstekorten. In de programmabegroting geeft het college aan op welke wijze deze tekorten kunnen worden gedekt en desondanks de ambities zo goed mogelijk in stand blijven. De voorgenomen bezuinigingen hebben weinig impact heeft op de maatschappelijke voorzieningen. De financiële positie en vermogenspositie zijn daarmee ook nog steeds goed.

De woonlasten per huishouden laten een lichte stijging zien. Ze komen uit op bijna 743 euro. De stijging is 2,41%; dat is ongeveer € 1,46 per maand per huishouden. De onroerendezaakbelasting (OZB) wordt trendmatig verhoogd met 1,5% en, afhankelijk van de besluitvorming in de raad, mogelijk nog met 2% extra in 2020.

Uitgangspunt is een 100% kostendekkende afvalstoffenheffing. Als gevolg van hogere kosten veroorzaakt door onder andere hogere verwerkings- en inzamelkosten (door het extra legen minicontainers voor kunstafval) zouden de tarieven met ongeveer 10% moeten stijgen. Om deze forse stijging te temperen wordt voorgesteld om de extra lediging in het voor- en najaar van de GFT-container achterwege te laten. Per saldo bedraagt de verhoging dan ruim € 12,- naar volgend jaar op circa € 219,- per huishouden.

De rioolheffing gaat dit jaar met 0,7% omhoog. Dat laatste heeft te maken met het watertakenplan Fluvius 2016-2021, waarin is vastgelegd dat deze heffing de komende twintig jaar jaarlijks met € 1,50 stijgt om de watertaken kostendekkend te kunnen houden. Wel is gekeken of er nog een verlaging gerealiseerd kan worden. Dit is gevonden in de verlaging van onkruidbestrijding en kosten afvoeren baggerspecie waardoor per saldo een verhoging van € 0,50 per aansluiting resteert. Dit levert per saldo een stijging op van 0,2%.

Financieel meerjarenperspectief

Op basis van de informatie van het rijk (meicirculaire 2019) over de hoogte van de te ontvangen algemene uitkering, ontstaat er een begrotingstekort in 2020. Er wordt te weinig geld van het rijk ontvangen om taken zoals Jeugdzorg en de WMO uit te voeren. Het sociaal domein laat ook in De Wolden tekorten zien. Uitgangspunt van het college is dat de taken uitgevoerd moeten worden met het geld dat hiervoor uit Den Haag beschikbaar wordt gesteld.

Ombuigings- en dekkingsmaatregelen

De gemeenteraad heeft het college tijdens de besluitvorming van de kadernota de opdracht gegeven met een sluitende begroting 2020 (2020-2023) te komen en hierbij de raad te betrekken. De voorstellen van ombuigingsmaatregelen loopt richting 2023 op tot een structureel bedrag van ruim 994.000 euro om zo De Wolden financieel gezond te houden. De voorstellen uit dit evenwichtige pakket zijn bijstellingen, heroverwegingen en aanvullende dekkingsmaatregelen.

Investeringen 2020

De ambities van het college zijn onder meer terug te vinden in de investeringen. Het college wil vasthouden aan de gemiddeld 4 miljoen euro per jaar zoals vorig jaar is afgesproken. Het college wil opnieuw een aantal fietspaden aanleggen. Andere investeringen zijn onder meer de MFA in Zuidwolde en het aanpakken van het evenemententerrein in de Wijk en in Zuidwolde.

Gemeenteraad

De raad behandelt de begroting op donderdag 7 november. De raadsvergadering begint om 13.00 uur. De aanbiedingsbrief en de begroting 2020 zijn in te zien op deze site.

Geplaatst door B S

Tweet This!

0 Trackbacks

  1. Geen Trackbacks

0 Reacties

Geeft reacties weer als(Lineair | Samengevoegd)
  1. Geen reacties

Reactie toevoegen


Woorden vet markeren d.m.v. *woord*, onderstrepen d.m.v _woord_.
Standaad emoticons zoals :-) en ;-) worden geconverteerd naar afbeeldingen.
Email adressen worden niet getoond en zijn alleen zichtbaar voor de blogger.

Om het posten door robots tegen te gaan, gelieve de letters die je in het plaatje ziet over te typen. Je commentaar wordt enkel gepost wanneer de letters overeen komen. Je browser dient cookies te ondersteunen (standaard staat dit aan), of je commentaar kan niet geverifieerd worden.
CAPTCHA