'

Nov 17
DE WOLDEN - Het college gedoogt het gebruik van een niet gecertificeerde methode voor Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) door De Stichting Wolderwijs. Daardoor is een registratie in het Landelijk Register Kinderopvang als VVE-organisatie mogelijk.


Dat is een voorwaarde om een beroep te kunnen doen op de subsidiering van VVE-activiteiten. Het college gedoogt tot 1 januari. Stichting Wolderwijs geeft aan te verwachten dat certificering voor die tijd rondkomt. Het college wil zo voorkomen van Wolderwijs schade lijdt

De afgelopen periode is de gemeente ad hoc geïnformeerd over de voortgang van de certificering. Indien opnieuw wordt besloten tot gedogen is het een voorwaarde dat de gemeente over de voortgang maandelijks wordt geïnformeerd
Maar Met de vaststelling van het VVE beleid en de Verordening Kindregelingen in september 2017 is een stap gezet in het voldoen aan het door de Inspectie voor het Onderwijs gehanteerde kwaliteitskader Voor en Vroeg schoolse Educatie. Bij de voorbereidingen die hebben geleid tot dit beleid zijn alle stakeholders betrokken geweest en is samen met hen vorm en inhoud gegeven aan de hierbij horende aanvullende eisen zoals o.a. de doelgroep definitie

Alle instellingen voor kinderopvang hebben tot 01-01-2019 de tijd gekregen om te voldoen aan de gestelde eisen. Tot die tijd zijn tekortkomingen gedoogd op voorwaarde dat gewerkt werd aan het kunnen voldoen.

Achtergrond
Alle instellingen voor Kinderopvang hebben op 01-01-2019 aan de gestelde eisen voldaan behalve Wolderwijs Kinderopvang. Wolderwijs kinderopvang staat daarom niet langer geregistreerd als een VVE organisatie in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) Wolderwijs Kinderopvang maakt voor de reguliere Peuter en Kleuter opvang gebruik van Burgemeester en wethouders

In 2019 is Wolderwijs gestart met het gecertificeerd krijgen van de door hun gebruikte VVE methode. Dit proces loopt nog steeds en heeft o.a. door Corona vertraging opgelopen. De verwachting is dat de methode in het najaar van 2020 gecertificeerd zal worden, aldus de nieuwe bestuurder van Wolderwijs. Om deze reden vraagt zij om nogmaals in de aanloop naar certificering een gedoogstatus te krijgen waardoor registratie in het LRK mogelijk is. Wolderwijs heeft hiervoor al aanvragen ingediend.

De financiële gevolgen zijn Per 01-01-2019 is de subsidiëring van VVE activiteiten door de gemeente beëindigd. Het
opnieuw bieden van een gedoogstatus maakt subsidiëring van VVE activiteiten gedurende dit gedoog tijdvak mogelijk. Ook hiervoor heeft Wolderwijs al een aanvraag ingediend

Geplaatst door B S

Tweet This!

0 Trackbacks

  1. Geen Trackbacks

0 Reacties

Geeft reacties weer als(Lineair | Samengevoegd)
  1. Geen reacties

Reactie toevoegen


Woorden vet markeren d.m.v. *woord*, onderstrepen d.m.v _woord_.
Standaad emoticons zoals :-) en ;-) worden geconverteerd naar afbeeldingen.
Email adressen worden niet getoond en zijn alleen zichtbaar voor de blogger.

Om het posten door robots tegen te gaan, gelieve de letters die je in het plaatje ziet over te typen. Je commentaar wordt enkel gepost wanneer de letters overeen komen. Je browser dient cookies te ondersteunen (standaard staat dit aan), of je commentaar kan niet geverifieerd worden.
CAPTCHA