'

Feb 18
RUINERWOLD - Overeenkomstig artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) maken burgemeester en wethouders van De Wolden bekend dat er een nieuw bestemmingsplan wordt voorbereid voor het perceel Haakswold 11 in Ruinerwold. Ook vindt hierover vooroverleg plaats met de wettelijke partners, zoals waterschap en provincie.

Plan
Het initiatief omvat de verplaatsing van het bedrijf Timmerman Sierbestrating BV van de Dokter Larijweg naar deze locatie aan het Haakswold. Het betreffende perceel is een voormalige agrarische bedrijfslocatie die door deze ontwikkeling op een zorgvuldige wijze opnieuw wordt ingevuld. Hierbij wordt extra aandacht besteed aan de inpassing in het landschap en de uitstraling van het perceel richting het Haakswold.

Informatie
Het plan is nog in voorbereiding, waardoor er nog geen gelegenheid is om een zienswijze in te dienen. De stukken liggen ook nog niet ter inzage. Wel zal de Dhr. H. Timmerman direct omwonenden informeren over de plannen, waarbij gereageerd kan worden op het plan, vragen per mail is ook mogelijk info@timmermansierbestrating.nl . Ook kunt u eventueel informatie inwinnen bij de gemeente via dhr. Roessink (d.roessink@dewoldenhoogeveen.nl) of dhr. Ter Stege (r.ter.stege@dewoldenhoogeveen.nl).

Ontwerpbestemmingplan
Nadat eventuele reacties van de omwonenden, de wettelijke partners en de gemeente zijn besproken en waar nodig behandeld zal de wettelijke procedure voor dit plan gaan starten met de ter inzage legging van het ontwerpbestemmingsplan. Hiervan wordt t.z.t. melding gemaakt door publicatie in de Wolder Courant. Op dat moment kan er eventueel een zienswijze naar voren gebracht worden.

Geplaatst door B S

Tweet This!

0 Trackbacks

  1. Geen Trackbacks

0 Reacties

Geeft reacties weer als(Lineair | Samengevoegd)
  1. Geen reacties

Reactie toevoegen


Woorden vet markeren d.m.v. *woord*, onderstrepen d.m.v _woord_.
Standaad emoticons zoals :-) en ;-) worden geconverteerd naar afbeeldingen.
Email adressen worden niet getoond en zijn alleen zichtbaar voor de blogger.

Om het posten door robots tegen te gaan, gelieve de letters die je in het plaatje ziet over te typen. Je commentaar wordt enkel gepost wanneer de letters overeen komen. Je browser dient cookies te ondersteunen (standaard staat dit aan), of je commentaar kan niet geverifieerd worden.
CAPTCHA