'

Okt 5
Ontwikkelingen sociaal domein blijven onze aandacht vragen

DE WOLDEN - Het college van burgemeester en wethouders van De Wolden heeft de programmabegroting 2022-2025 gepresenteerd. Het betreft de laatste begroting van deze collegeperiode, waarover bij de kadernota dit jaar al een terugblik is gegeven. Net als in andere gemeenten blijft het sociaal domein de nodige aandacht vragen. Zeer recent is gebleken dat de werkelijke uitgaven weer uit de pas lopen.

Mede dankzij de inzet van aanvullende rijksmiddelen is er dekking gevonden voor deze tegenvaller. Ook door de inzet van de algemene reserve en een positieve rijksuitkering uit het gemeentefonds vanaf 2023, blijft er zicht op een sluitende meerjarige begroting. ‘We prijzen ons gelukkig dat er desondanks financiële ruimte is voor de bij de kadernota 2022 gemelde investeringen en andere speerpunten voor 2022’, aldus het college.

Gemeenteraadsverkiezingen 2022
Momenteel wordt hard gewerkt aan de toekomstvisie voor De Wolden. Deze wordt volgend jaar vastgesteld. Op 16 maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Mogelijk dat er bij de opstelling van het college- en raadsprogramma al geput kan worden uit toekomstvisie voor De Wolden.

Sociaal domein
Het college dacht met de besluitvorming rondom het sociaal domein op 24 juni jl. de verschillende budgetten op orde te hebben. Ondanks de getroffen maatregelen, blijkt er toch weer sprake van oplopende tekorten. Oorzaken hiervoor zijn o.a. dat de vraag naar Wmozorg blijft toenemen en dat er sprake is van een (sterkere) stijging van de inkoopkosten bij externe partijen. Ook de kosten van de jeugdzorg laten forse knelpunten zien. Hoewel de gemeente blij is met extra toegezegde rijksmiddelen, vertoont die bijdrage wel een dalend verloop omdat het Rijk ervan uitgaat dat de kosten met een door gemeenten door te voeren
hervormingsagenda omlaaggaan. Ook De Wolden zet stevig in op structurele maatregelen aan de voorkant om de zorgvraag in te dammen, onder andere door gebruik te maken van Praktijk Ondersteuners Huisartsen, ‘Moeders van De Wolden’ en schoolmaatschappelijk werk.

Corona
Weliswaar zitten we op dit moment in het versoepelen van de coronamaatregelen, maar het blijft moeilijk te voorspellen wanneer het virus ‘blijvend onder controle’ is. Het college heeft dan ook gemeend vooralsnog geen (extra) specifieke bedragen ter compensatie voor de gevolgen van de coronacrisis op te nemen, anders dan waarvoor de gemeente compensatie
ontvangt van het Rijk.

Goede vermogenspositie
Hoewel er sprake is van een lichte afname, is de vermogenspositie van De Wolden nog steeds goed. Wel slinkt de algemene reserve doordat gedurende de jaren t/m 2023 éénmalige uitgaven zijn voorzien voor onder andere ‘Initiatiefrijk De Wolden’, klimaatdoelen, dekking van een deel van het tekort 2021 op het sociaal domein en voor het instellen van een fonds toekomstgerichte landbouw. Ook wordt deze reserve ingezet voor onder andere handhaving, het project Omgevingswet en de wens om de Drentse culturele gemeente in 2023 te worden. Daarnaast wenst de gemeente de reserve sociaal domein op het gewenste peil te houden van afgerond 1 miljoen euro. Na verwerking van de extra speerpunten ten opzichte van de kadernota 2022 met aanvullende dekkingsmaatregelen resteren voor de komende jaren deels voordelige saldi met in 2022 afgerond 52.000 euro en in 2025 afgerond 120.000 euro. Voor de tussenliggende jaren zijn er nadelige saldi te zien.

Woonlasten
Het college wil terughoudend zijn met lastenverzwaring en – waar mogelijk – de lasten voor de inwoners verlichten. De onroerendezaakbelasting (OZB) wordt trendmatig met 1,5 procent verhoogd. Ook wordt gerekend op 1 procent meeropbrengst door ver- en nieuwbouw van huizen en andere panden. Leges en begraafrechten stijgen met 1,5 procent prijsindex.
De rioolheffing stijgt met 1,50 euro. Er is al eerder in de raad afgesproken dat de heffing tot 2036 jaarlijks met dit bedrag omhoog zal gaan om kostendekkend te blijven. Ook bij de afvalstoffenheffing is het uitgangspunt een 100% kostendekkende heffing. Op basis van de geactualiseerde cijfers is een lichte daling van de tarieven voorzien van 1,5%. In totaal is er per saldo een beperkte stijging van de woonlasten per huishouden in 2022 voorzien met 0,44%.

Investeringen
Het college heeft, naast de voorgenomen realisatie van het ‘Huus voor Sport & Cultuur’ in Zuidwolde, voor 4,6 miljoen euro aan investeringen in de planning staan. Daarbij gaat het onder andere om diverse rioleringsprojecten, de Proeftuin Ansen als aardgasvrije wijk, de aanleg van fietspaden langs de Dwingelderweg in Ansen en de Weerwilleweg in Koekange, diverse uitvoeringsmaatregelen Gemeentelijk Verkeers- en Vervoers Plan, de reconstructie van de Gedempte Wijde Wijk in Kerkenveld, de vervanging van speelvoorzieningen en het vervangen van het kunstgrasveld voor KIOS te Ruinerwold.

Gemeenteraad
De raad behandelt de begroting op donderdag 4 november. De raadsvergadering begint om 19.30 uur. De aanbiedingsbrief en de begroting 2022 zijn in te zien op dewolden.nl.

Geplaatst door B S

Tweet This!

0 Trackbacks

  1. Geen Trackbacks

0 Reacties

Geeft reacties weer als(Lineair | Samengevoegd)
  1. Geen reacties

Reactie toevoegen


Woorden vet markeren d.m.v. *woord*, onderstrepen d.m.v _woord_.
Standaad emoticons zoals :-) en ;-) worden geconverteerd naar afbeeldingen.
Email adressen worden niet getoond en zijn alleen zichtbaar voor de blogger.

Om het posten door robots tegen te gaan, gelieve de letters die je in het plaatje ziet over te typen. Je commentaar wordt enkel gepost wanneer de letters overeen komen. Je browser dient cookies te ondersteunen (standaard staat dit aan), of je commentaar kan niet geverifieerd worden.
CAPTCHA