'

Nov 18
DE WOLDEN - In heel het land is er een grote behoefte aan extra woningen. Zo ook in onze regio. Gemeente De Wolden zet de komende jaren in op een versnelling van de woningbouw. Om dit te bewerkstelligen wordt er ingezet op het verkorten van de doorlooptijd van aanvragen en plannen die met een verkorte procedure vergunt kunnen worden.

Tijdelijke woningen
De Wolden onderzoekt de mogelijkheden van de zogenoemde flexwoningen. Dit zijn tijdelijke woningen voor maximaal tien jaar. Deze flexwoningen kunnen onder andere worden ingezet op bestaande erven, braakliggende percelen of toekomstige uitbreidingslocaties. Flexwoningen zijn doorgaans volledig geprefabriceerd, waardoor ook de bouwfase een stuk korter is dan bij reguliere woningen. Het tijdelijke karakter van flexwoningen sluit bovendien goed aan bij de behoefte onder jongeren/starters op de woningmarkt.

Woningen splitsen
Op dit moment is het al mogelijk om een grote woning op te splitsen in twee of meerdere kleine woningen. Nu geldt nog de voorwaarde dat de woning een inhoud moet hebben (na splitsing) van 450 m3. Deze oppervlakte eis willen we verkleinen. Hiermee zorgt de gemeente tevens voor een benodigde transformatie van de woningvoorraad. Op dit moment zijn er relatief veel grote dure koopwoningen in De Wolden, terwijl er meer behoefte is aan kleinere, goedkopere (koop)woningen. Het splitsen van woningen kan op deze manier tevens bijdragen aan betaalbare woningen voor jongeren/starters op de woningmarkt.

Transformatie
Binnen de bebouwde kom wordt ook ingezet op de transformatie van bestaande gebouwen. Leegstaande winkels, kantoorgebouwen en bedrijfsgebouwen die getransformeerd kunnen worden naar woningen.
Wethouder Gerrie Hempen: “En natuurlijk blijven we uitvoering geven aan onze strategische woningbouwplanning. Hierin staan de uitbreidingslocaties voor de grote kerndorpen. Dit soort plannen vergt alleen meer tijd en daarom ben ik blij dat we nu ook stappen kunnen maken voor de kortere termijn.”

Onderzoek woningmarktbehoefte
Om de komende vier jaar regie te hebben op de woningmarkt, is vernieuwing van de woonvisie vereist. Voor dit nieuwe woonbeleid is kennis van de woningmarkt naar segmenten en op kern-, wijk- en dorpsniveau en van de woon- en zorgbehoefte van de verschillende doelgroepen noodzakelijk. Wat zijn de behoeften in de verschillende plaatsen, dorpen en wijken en welke woon- en zorgbehoefte hebben de verschillende doelgroepen, zowel huur als koop?

Gemeenten en corporaties in Zuidwest- en Midden-Drenthe doen gezamenlijk onderzoek om antwoord te krijgen op deze vragen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door adviesbureau Companen. De gemeente gebruikt deze informatie om beleid te maken.Het onderzoek wordt uitgevoerd op basis van beschikbare data en een flitsenquête onder bewoners. Daarnaast organiseerde de gemeente een marktkennerspanel van dorpsbelangenorganisaties, makelaars en ontwikkelaar en een klankbordgroep van woonzorg aanbieders. De resultaten van het onderzoek worden begin december 2021 verwacht.

Capaciteit ambtelijke organisatie
Om woningbouwprojecten in de initiatief- of planfase te versnellen is met name extra ambtelijke capaciteit noodzakelijk. Binnen de Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen wordt er hard aan gewerkt om de capaciteit op peil te brengen.
Ook zoekt de gemeente de samenwerking met externe partijen, zoals het Impulsteam Wonen van de Provincie Drenthe. Het Impulsteam Wonen ondersteunt kleinschalige bewonersinitiatieven en helpt gemeenten bij gebiedsontwikkelingen.

Geplaatst door B S

Tweet This!

0 Trackbacks

  1. Geen Trackbacks

0 Reacties

Geeft reacties weer als(Lineair | Samengevoegd)
  1. Geen reacties

Reactie toevoegen


Woorden vet markeren d.m.v. *woord*, onderstrepen d.m.v _woord_.
Standaad emoticons zoals :-) en ;-) worden geconverteerd naar afbeeldingen.
Email adressen worden niet getoond en zijn alleen zichtbaar voor de blogger.

Om het posten door robots tegen te gaan, gelieve de letters die je in het plaatje ziet over te typen. Je commentaar wordt enkel gepost wanneer de letters overeen komen. Je browser dient cookies te ondersteunen (standaard staat dit aan), of je commentaar kan niet geverifieerd worden.
CAPTCHA